มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-206 การบัญชีต้นทุน 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-201 หลักการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
3
 


View PagesFirstPreviousNextLast