มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.Etienne  Vorster
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 3 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
4
 


View PagesFirstPreviousNextLast