มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-203 การบัญชีชั้นสูง 1 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-207 การบัญชีบริหาร 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-303 การภาษีอากร 2 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-318 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 1 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
9
 


View PagesFirstPreviousNextLast