มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 6 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
10
 


View PagesFirstPreviousNextLast