มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 2 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-317 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ1 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
12
 


View PagesFirstPreviousNextLast