มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACCS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-207 การบัญชีบริหาร 2 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-317 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ1 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
13
 


View PagesFirstPreviousNextLast