มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 3 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
14
 


View PagesFirstPreviousNextLast