มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
202-103 การภาษีอากร 1 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
203-201 หลักการตลาด 3 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
16
 


View PagesFirstPreviousNextLast