มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ACS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-203 องค์การและการจัดการ 3 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-102 หลักการบัญชีชั้นต้น 3 3 อ.นธี  เหมมันต์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
17
 


View PagesFirstPreviousNextLast