มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AL157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
706-302 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
706-303 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
706-305 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 1 3
706-306 การจัดการงานบริการภาคพื้น 1 3
706-401 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
706-403 สัมมนาการท่องเที่ยว 1 3 อ.ยุนิดา  วิริโย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
18
 


View PagesFirstPreviousNextLast