มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AL158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
706-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
706-205 การจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการบิน 1 3 อ.ประเสริฐ  เฉกไพชยนต์
706-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-310 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว และการจัดโครงการนำเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
706-407 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจการบิน 1 3 อ.ยุนิดา  วิริโย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
19
 


View PagesFirstPreviousNextLast