มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AL159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Shimray
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
700-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
706-103 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-104 อุตสาหกรรมการบิน 1 3 อ.ยุนิดา  วิริโย
706-209 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
20
 


View PagesFirstPreviousNextLast