มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AL160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
700-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3
700-157 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
700-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
700-176 กีฬาและนันทนาการ 1 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
706-102 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
21
 


View PagesFirstPreviousNextLast