มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AP159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 1 3 อ.วรัญญา  มณีศรี
605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
605-224 ภาพพิมพ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 1 3
605-226 วาดเส้นออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3 อ.วรัญญา  มณีศรี
605-227 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
605-231 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
23
 


View PagesFirstPreviousNextLast