มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
BC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 2 2 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
703-407 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3
703-413 การแปลภาษาจีน 1 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
703-414 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3
703-419 สัมมนาเชิงคุณธรรมจริยธรรม 1 2
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
26
 


View PagesFirstPreviousNextLast