มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
BC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.Rochelle  Shimray
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
703-205 ภาษาจีนชั้นกลาง 1 1 3
703-207 การฟัง – พูดภาษาจีน  2 1 3
703-209 การอ่านภาษาจีน 1 3
703-211 จีนศึกษา 1 2
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
28
 


View PagesFirstPreviousNextLast