มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
BC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 6 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
700-157 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
703-102 ภาษาจีนชั้นต้น  1 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
29
 


View PagesFirstPreviousNextLast