มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CAตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-429 สหกิจศึกษา 1 9
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
36
 


View PagesFirstPreviousNextLast