มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-320 การบริหารงานองค์กรด้านนิเทศศาสตร์ 1 3 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
801-409 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.นิติยา  ศรีพูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
31
 


View PagesFirstPreviousNextLast