มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CA159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Etienne  Vorster
801-209 การเขียนบท 1 3 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-210 การถ่ายภาพ 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-213 ทฤษฎีการสื่อสาร 1 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-222 กราฟิก 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-224 การตลาดสำหรับนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
33
 


View PagesFirstPreviousNextLast