มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CA160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-158 ปรัชญาทั่วไป 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
801-105 สื่อสารมวลชนเบื้องต้น 1 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-108 ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.นิติยา  ศรีพูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
34
 


View PagesFirstPreviousNextLast