มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CH159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-140 จิตวิทยาทั่วไป 1 3 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
100-174 วิทยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 อ.Etienne  Vorster
503-103 ชีวสถิติ 1 3 อ.ผกามาศ  อรุณสวัสดิ์
503-104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3 อ.ผกามาศ  อรุณสวัสดิ์
503-104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
503-104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3 อ.ชุติมา  รอดเนียม
503-104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3 ดร.กัลยา  ตันสกุล
503-122 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 1 3 อ.ชุติมา  รอดเนียม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
37
 


View PagesFirstPreviousNextLast