มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CH160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
503-101 วิทยาศาสตร์สำหรับสาธารณสุข 1 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
503-105 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 อ.ชุติมา  รอดเนียม
503-108 การสาธารณสุข 1 3 ดร.กัลยา  ตันสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
38
 


View PagesFirstPreviousNextLast