มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
204-404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
40
 


View PagesFirstPreviousNextLast