มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-302 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
41
 


View PagesFirstPreviousNextLast