มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CM159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.Etienne  Vorster
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 อ.จิตรลดา  พันธุ์พณาสกุล
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
42
 


View PagesFirstPreviousNextLast