มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CM160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 3 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-201 หลักการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
43
 


View PagesFirstPreviousNextLast