มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-208 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
204-210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-317 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
47
 


View PagesFirstPreviousNextLast