มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 3 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
48
 


View PagesFirstPreviousNextLast