มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
204-210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 2 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
204-407 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
50
 


View PagesFirstPreviousNextLast