มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMCS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 3 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-208 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-317 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
51
 


View PagesFirstPreviousNextLast