มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 2 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
52
 


View PagesFirstPreviousNextLast