มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 3 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
204-404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
53
 


View PagesFirstPreviousNextLast