มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 2 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 2 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
54
 


View PagesFirstPreviousNextLast