มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
202-103 การภาษีอากร 1 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2 3
204-202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-208 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 2 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
55
 


View PagesFirstPreviousNextLast