มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
CMS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 3 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-201 หลักการตลาด 3 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
56
 


View PagesFirstPreviousNextLast