มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
D.P.A.158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-731 ปริญญานิพนธ์  (แบบ 2.1) 1 36
907-734 ปริญญานิพนธ์ 4 1 6
907-735 ปริญญานิพนธ์ 5 1 6
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
58
 


View PagesFirstPreviousNextLast