มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
DMDตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
702-224 การออกแบบและผลิตเสียง 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-241 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
61
 


View PagesFirstPreviousNextLast