มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
DMD157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-174 ศิลปวิจักษ์ 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
700-252 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน 1 3 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-344 การออกแบบภาพประกอบดิจิทัล 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-381 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 2 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
702-381 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 2 อ.นุษณา  ณ พายัพ
702-482 ศิลปนิพนธ์ 1 6 อ.นุษณา  ณ พายัพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
60
 


View PagesFirstPreviousNextLast