มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
EE360
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 ดร.กัลยา  ตันสกุล
100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 1 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
607-100 การประถมศึกษา 3 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
66
 


View PagesFirstPreviousNextLast