มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ENG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
705-339 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
705-410 การเขียนและพัฒนาหลักสูตร 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
705-411 หลักการการจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียน 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-414 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-440 สัมมนาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 1 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
705-450 หลักการตรวจงาน 1 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
705-452 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
68
 


View PagesFirstPreviousNextLast