มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ENG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-154 ภาษาจีน 1 1 3
700-252 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน 1 3 อ.นุษณา  ณ พายัพ
705-451 การพูดในที่สาธารณะ 1 3 อ.Etienne  Vorster
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
69
 


View PagesFirstPreviousNextLast