มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ENG159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Shimray
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
705-204 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
705-235 การฟังและการพูด 1 3 อ.Eric  Allyn
705-237 ทักษะการเขียน 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-308 ความเป็นครู 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-347 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง 1 3 อ.Eric  Allyn
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
70
 


View PagesFirstPreviousNextLast