มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ENG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
700-157 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
700-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
705-131 การพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ 1 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
705-142 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 1 3 อ.Eric  Allyn
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
71
 


View PagesFirstPreviousNextLast