มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1 3 ดร.กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 1 3 ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
74
 


View PagesFirstPreviousNextLast