มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip259
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 2 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2 3 ดร.กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 3 ดร.มนต์ทิวา  ไชยแก้ว
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 2 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
76
 


View PagesFirstPreviousNextLast