มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip360
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 3 3 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
79
 


View PagesFirstPreviousNextLast