มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip460
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4 3 ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 4 3 อ.พล  เหลืองรังษี
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 4 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
81
 


View PagesFirstPreviousNextLast