มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip560
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 5 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 5 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5 3 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 5 3 อ.พล  เหลืองรังษี
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 5 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
83
 


View PagesFirstPreviousNextLast