มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Grad.Dip660
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 6 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 6 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6 3 อ.พล  เหลืองรังษี
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา 6 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 6 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
85
 


View PagesFirstPreviousNextLast